Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης

ΓΓΕΤ 05 ΠΑΒ 359: «Έρευνα καλλιεργητικών μεθόδων και μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών πρωτογενούς και δευτερογενούς προϊόντος σε ενεργειακά φυτά για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων»

ΓΓΕΤ 05ΠΒ ΑΜΘ 28: «Γενετική βελτίωση ποικιλιών βαμβακιού για αντοχή σε μειωμένες υδατικές εισροές

ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ “SIMPLE”: Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα

EU Project FP7-KBBE-2008-2B “Crops2Industry”: Non-Food Crops-to-Industry schemes in EU27

EU project 727698 “MAGIC”: Marginal land for growing industrial crops: Turning a burden into an opportunity

EU project 773501 “PANACEA”: A thematic network to design the penetration PAth of Non-food Agricultural Crops into European Agriculture

ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ AΤ1ΕΔΚ-00636 “Cofly”: Γνωστικές λειτουργίες Ιπτάμενων Οχημάτων Μικρού Μεγέθους

ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Τ2ΕΔΚ-02663 “VF2FARM: Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου, ενεργειακά αυτόνομου, συστήματος κάθετης υδροπονικής καλλιέργειας σε κλειστούς χώρους: Αξιολόγηση σε εφαρμογές αστικής γεωργίας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.