Πιστοποιήσεις

ESTA:
Το ESTA είναι το πρότυπο του ESA (Ευρωπαϊκή Ένωση Σπόρων) για τη διασφάλιση ποιότητας κατά την επένδυση σπόρων και τους επενδυμένους σπόρους με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το ESTA είναι ένα πρότυπο υποστηρικτικό των βιομηχανιών σπόρων. Εξασφαλίζει ότι η διαδικασία επένδυσης των σπόρων καθώς και οι επενδυμένοι προς σπορά σπόροι, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους νομοθέτες και τη βιομηχανία.

Μέσω του ESTA διασφαλίζεται ότι με την επένδυση των σπόρων συνδυάζεται η ακρίβεια εφαρμογής και τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσά δραστικών συστατικών με μέγιστη αποτελεσματικότητα και ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υιοθέτηση αυτού του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί στρατηγική απόφαση ενός οργανισμού. Το πρότυπο ESTA έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με το πρότυπο ISO 9001 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις), ISO / IEC Guide 65 - ISO / EN 45011 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν συστήματα πιστοποίησης προϊόντων) και ISO / IEC 17065 πιστοποίηση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών).

ISO 9001
Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας όταν ένας οργανισμός:
α) πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που να πληρούν τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις
β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών βελτίωσης του συστήματος και της διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τους πελάτες και των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός του, ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Το ISO 9001 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1987 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), ένα διεθνή φορέα αποτελούμενο από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης περισσότερων από 160 χωρών. Η τρέχουσα έκδοση του προτύπου ISO 9001 κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2015.